Notulen ALV 27.2.2023

Notulen ALV – Nederlands Gilde van Sommeliers dd. 27 februari 2023 in Utrecht

Aanwezig:
Heleen Boom, Job Seuren, Marco Westra, Niels v Overmeire, Noël Vanwittenbergh, Edger Groeneveld, Frans Ricke, Harrie Hendriks, Jasper van Amerongen, Lukas Wiegman, Hidde de Graaf, Annebel van Meegen, Ellis van Eijsden, Marvin Walraven, René Persoon, Lotte Veldman, Rob Bergé, Arjan vd Bos, Vladimir Sarkisyan, Vera Krijnen, Arnauld Risseeuw
Sabas Joosten, Nabil Touires, Daniëlle Duijvestijn, Jan Jaap Altenburg, Thom Westland, Christa Suvee, Cas Kratz, Martien Marcelissen en Marja Brouwer

 1. Opening en vaststellen agenda door de voorzitter Heleen Boom
  Heleen Boom opent de vergadering en bedankt onze gastheren van Terroir voor de gastvrijheid. Alle aanwezigen stellen zichzelf voor. De agenda wordt vastgesteld.
 2. Notulen Jaarvergadering dd. 21 februari 2022
  Heleen Boom vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen. Er zijn geen opmerkingen. Hiermee zijn de notulen goedgekeurd.
 3. Jaarverslag 2022 door secretaris Marco Westra
  Het jaarverslag staat op onze website in het ledendeel bij ALV en wordt uitgedeeld.
  Marco Westra noemt een paar hoogtepunten uit 2022. En roept aanwezigen op om collega sommeliers enthousiast te maken om lid te worden van het NGS.
  Cas Kratz meldt dat er steeds meer Engelssprekende sommeliers werken (vooral in Amsterdam) en vraagt of het zinvol is om een proeverij in het Engels te doen.
  Marco antwoordt dat zodra er voldoende Engelstalige sommeliers lid zijn, dit overwogen kan worden.
  In principe kan ieder lid bij een proeverij een introducé meenemen mits de proeverij niet overboekt is. Op het NK is ook een onderdeel in het Engels.
 4. Financieel verslag 2022 door de penningmeester Niels van Overmeire
  Penningmeester, Niels van Overmeire, geeft een toelichting op de financiële situatie van de vereniging. De financiële stukken zijn vooraf rondgemaild aan de leden en op papier uitgedeeld vooraf aan de vergadering.
  De ontvangsten van sponsors zijn in 2022 toegenomen. Bru / Spadel zal weer sponsor worden, evenals Colaris. En vanaf 1 juli California Wines.
  We hebben iets ingeteerd op het vermogen. Dit komt mede door de eenmalige uitgaven voor de nieuwe website.
  In de begroting voor 2023 is er 10.000,- opgenomen voor proefflessen.
  Het aantal leden is afgenomen. Mede doordat besloten is om afscheid te nemen van leden die niet langer actief werken als sommelier (geassocieerde leden).

5a. Verslag kascommissie 2022
De kascommissie over 2022 bestaat uit Bob Jurjens, Harrie Hendriks en Vladimir Sarkisyan.
Harrie Hendriks doet het woord namens de kascommissie en verleent de penningmeester décharge.

5b. Verkiezing leden kascommissie voor 2023
Harrie Hendriks treedt af en Ellis van Eijsden volgt hem op.

 1. Vaststellen contributie 2023
  Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2022 vast te stellen op 125,- per jaar.
  De leden zijn het hiermee eens en hiermee is de contributie vastgesteld.
 2. Verslag proefcommissie over 2022 en presentatie programma voor 2023
  Namens de proefcommissie kondigt Edger Groeneveld de proeverijen aan die dit jaar op de planning staat. Ze zullen in de agenda op de website vermeld worden.
  Sabas Joosten meldt zijn restaurant Sinck als locatie aan. Evenals Onivoo in Uden.
  Lucas vermeld een proeverij die hij organiseert op 26 juni a.s. en nodigt de aanwezigen uit.
  De proefcommissie bestaat momenteel uit Edger Groeneveld, Noël Vanwittenbergh, Job Seuren en Cas Kratz. Natasja Noorlander stopt met de proefcommissie.
 3. ASI-examen
  Op 13 maart vindt het ASI-examen plaats bij Restaurant Bouwkunde in Deventer.
  Wanneer je bezig bent met het WSET dan moet dit examen goed te doen zijn volgens Heleen. Het examen wordt in het Engels afgenomen door Heleen Boom en Niels van Overmeire.
  Later in het jaar wordt een ASI-examen op een lager niveau georganiseerd. Informatie hierover wordt gecommuniceerd.

Adriaan Visser zou iets vertellen over het WK. Maar is afwezig wegens ziekte.
Het niveau in Parijs was zeer pittig vertelt Heleen.

Om lid te blijven van het ASI zal het NGS waarschijnlijk iets aan de statuten moeten doen. Maar dit wordt later besproken.

9.Reizen
Heleen maakt de aanwezigen attent op ons reizen protocol wat op de website staat. Waar o.a. in staat dat je moet betalen als je je hebt ingeschreven en later afmeldt.
Als het goed is heeft iedereen een uitnodiging van Alain Jacobs ontvangen voor een reis naar Württemberg in september.
In 16-18 april vindt er een reis naar Mallorca plaats. De uitnodiging is al half vorig jaar verspreid.
Verder wordt er gewerkt aan een reis naar Bordeaux en Rioja.

 1. PR
  Job Seuren heeft zijn PR rol het afgelopen jaar langzaam overgedragen aan Niels.
  Dit heeft o.a. geresulteerd in een grote toename van sponsoren.
  Bij de Trophée Henriot speelt de PR een grote rol. Dit heeft in 2022 veel exposure opgeleverd.
  Er zal iets meer aandacht aan de social media besteed moeten worden.
  Heleen vraagt aan leden of zij hun social media willen gebruiken bij proeverijen.
 2. Bestuursverkiezing
  Job Seuren treedt af en is verkiesbaar. Er zijn geen tegen kandidaten daarmee blijft Job bestuurslid. Natasja Noorlander treedt af en is niet herkiesbaar.
 3. Voortgang oprichting ‘Alte Rebe’ club
  Oorspronkelijk is besloten om ‘een club in een club’ op te richten voor de geassocieerde leden.
  Leon IJpelaar zou dit op zich nemen. Maar Leon is niet aanwezig. Harrie Hendriks stelt voor om dit los te koppelen van de vereniging en het initiatief bij de vertrekkende leden te leggen.
 4. Rondvraag
  Sabas Joosten stelt voor om ook aandacht te besteden aan andere categorieën als wijn, bijv. spirits, bier, koffie en thee. Hij denkt dat dit een leuke aanvulling kan zijn. En biedt aan om mee te denken.
  Harrie Hendriks valt het op dat er na een proeverij bij de lunch veel lege stoelen zijn en hij vindt dat vervelend voor de ondernemer die zijn restaurant openstelt en vraagt wat hieraan te doen is.
  Heleen antwoordt dat dit de individuele verantwoordelijkheid is van de leden. No show is uitermate onbeleefd richting het restaurant.
  Niels geeft een toelichting over de wijze van innen van de lunchkosten via Clubcollect.
  Niels streeft ernaar dat leden de zondag voor de proeverij via Clubcollect de lunchkosten hebben betaald.
  Marvin Walraven roept op aan de leden om hun social media te gebruiken om te melden dat je een leuke proeverij/ lunch hebt gehad.
  Frans Ricke mist de fooi bij de lunchkosten. Heleen vult aan dat een fooi vrijblijvend is. Annebel ervaart dat er altijd wel fooi gegeven wordt.

Lukas vraagt of er dit jaar in Europa weer een bootcamp is. Zover bekend bij Heleen wordt er dit jaar in Europa geen bootcamp georganiseerd.

René Persoon zou op de website graag meer wijn gerelateerde informatie zien.
Heleen antwoordt dat dit juist van de website afgehaald is omdat de meeste leden de bekende apps op hun telefoon hebben.
Het is juist van de website afgehaald omdat het een hele klus is om dit bij te houden en iedereen is bekend met google.

Marco Westra deelt mee dat het NK in 2024 gaat plaatsvinden en roept iedereen op om zich voor te bereiden.

Martien Marcelissen vond de enquête nuttig en vraagt of hier iets mee gedaan wordt. Heleen antwoordt dat met de antwoorden zeer zeker iets gedaan wordt.

Ook Annebel is voorstander om het onderwerp van de proeverijen breder te organiseren.

 1. Sluiting
  Om 11.50 wordt de vergadering gesloten.